หลักสูตร “สนุกกับ Phonics เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตร “สนุกกับ Phonics เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์หลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การจัดหลักสูตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน Phonics เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โดยเนื้อหาการเรียนการสอนแบบ Phonics หรือการเชื่อมโยงเสียงอักษรกับรูปอักษรในภาษา เป็นการถอดรหัสระบบเสียงของภาษาเบื้องต้น เพื่อแยกแยะความแตกต่างของเสียง ทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนแบบทั่วไป รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสอนในลักษณะนี้ยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะของผู้เรียนได้อีกด้วย

หลักสูตร “สนุกกับ Phonics เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน” เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านทางด้านภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 มิถุนายน 2564 ทาง E-mail: wassana.sua@mahidol.edu