การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Pembangunan Nasional ‘VETERAN’ Jawa Timur, Indonesia

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Dr. Drs. Ec.Gendut Sukarno คณบดี International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, University of Pembangunan Nasional ‘VETERAN’ Jawa Timur (UPNVJT), Indonesia โดยมีผู้แทนจากส่วนงานของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมหารือด้วย ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ University of Pembangunan Nasional (UPNVJT) ภายใต้ กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกันที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และดำเนินการงานวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยผ่านการเป็น Expert Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IROFONIC (Hybrid Conference 2022) ซึ่งทาง University of Pembangunan Nasional จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ ตลอดจนร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสถาบันในอนาคตอีกด้วย

อนึ่ง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดลในการชี้นำ พัฒนาสังคม สนับสนุน และผลักดันนโยบายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะจากการดำเนินงานวิจัยบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาคต่อไป