งานแถลงข่าวเปิดศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ “หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์ เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ” ในงานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์วิชาการ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเสวนา “หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์ เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์วิชาการ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ” วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 305 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่กระจายของข้อมูลที่ถูกบิดเบือน และข้อมูลเท็จที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง มิจฉาชีพใช้สื่อต่างๆ เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้สูงอายุ ทำให้การเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อทวีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์บนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ เกมออนไลน์ “หยุด คิด ถาม ทำ” หรือ STAAS (สต๊าซ) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (Intelligent Center for Elderly Media Literacy) หรือ ICEM เพื่อเป็นการยกระดับการทำงาน และขับเคลื่อนงานด้านการรู้เท่าทันสื่อผู้สูงอายุในสังคมไทยให้เกิดผลในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ด้านการรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการการรู้เท่าทันสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ สร้างนวัตกรรมเพื่อการรู้ทันสื่อให้ผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยจะมีการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อที่เข้ากับยุคสมัย และรวบรวมจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสังคมสูงอายุของไทยให้เข้มแข็งและปลอดภัย เป็นแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ สร้างหลักสูตรและนวัตกรรมเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักให้สังคมส่วนรวมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องชัดเจน

สามารถรับชมงานแถลงข่าวได้ผ่านทาง
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1333484710469699
หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

At the launching press conference of the “Center of media literacy for the elderly,” RILCA, Mahidol University, hosted an academic seminar titled “Stop-Think-Ask-Do: Online Vaccines for the Elderly to Be Aware of the Media.”

Assoc. Prof. Dr. Nuntiya Doungphummes, chair of the Center for Media Literacy for the Elderly, RILCA, Mahidol University, Assoc. Prof. Panya Kaimuk, M.D., Chair of the Thai Health Promotion Foundation’s Appointed Committee, and Mrs. Yanee Rajtborirak, Acting Director of the Thai Health Promotion Foundation’s Healthy Media Hub, attended the academic seminar “Stop-Think-Ask-Do: Online Vaccines for the Elderly to Be Aware of the Media” moderated by Assoc. Prof. Dr. Nitida Sangsingkeo, Deputy Dean of Journalism and Mass Communication, Thammasat University at the press release of the Center of Media Literacy for the Elderly on March 31, 2022 at Room 305, Mahidol Learning Center, Mahidol University.

The launching press conference is available now:
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1333484710469699
For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011