งานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ บุคลากรของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ยังได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 สาขาสังคมศาสตร์

รางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
 • นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
 • นางพัดชา แฉ่งพานิช
 • นางสาวสุพัตรา การะเกตุ
 • นายส่ง ยิ้มโสด

เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรัรตน์เดชา
 • ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
 • นายสิทธิพร เนตรนิยม
 • นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
 • นางสาวประชิตพร โภคมณี
 • นายศราวุฒิ เกตุยา
 • นายปรีชา ทองคุ้ม
 • นายกัมพล ดวงเดือน

The 54th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and the 135th Anniversary of Mahidol University.

On the 2nd of March 2023, the “54th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 135th Anniversary of Mahidol University” was celebrated with great solemnity and reverence. The event was hosted by Prof Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University, and attended by esteemed guests and dignitaries, including representatives from RILCA. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director, and Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, presented flower trays in remembrance of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla at Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya Campus.