การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ประจำปี 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์, ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

RILCA Welcomes 2024 MU AUN-QA Assessment Committee

On June 10, 2024, Associate Professor Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA, along with the executives, lecturers, and staff, welcomed the 2024 MU AUN-QA Assessment Committee from Mahidol University in RILCA Meeting Room 515. The committee, led by Associate Professor Dr. Luerat Anuratpanich and his team, conducted a quality assessment of four RILCA programs to ensure their compliance with AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) standards.