ปลูกต้นไม้ “RILCA 50 ปี 50 ต้น” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นล่ำซำ) ในกิจกรรม ” RILCA 50 ปี 50 ต้น” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ณ ลานด้านหน้าอาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ในโอกาสนี้ นางเบญจวรรณ เตชะเสน หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ นักทรัพยากรบุคคล ยังได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกับผู้แทนจากคณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ลานด้านหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับธรรมชาติ (A Promised Place to Live and Learn with Nature) ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งดูดซับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

The tree planting in celebration of World Environment Day 2024.

On June 5, 2024, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, along with executives and staff, participated in the “50 Years, 50 Trees” event (Lam Sam trees) in celebration of World Environment Day 2024 at the front yard of the Mahidol Thai House.

Additionally, Ms Mrs.Benjawan Tejasen, Head of Research Management and International Relations Unit, and Ms Chuleeporn Rumyarungsi, Human Resource Officer at RILCA, along with other faculties of Mahidol University, planted trees at in front of the Establishment of Mahidol University Bio-industrial Development Center. This event was organized by the Physical and Environmental Division.