รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564 จากผลงานเรื่อง “คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง/อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564 จากผลงานเรื่อง “คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย” และร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานดังกล่าวภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564-2565” (Thailand Inventors ‘Day 2021-2022) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสถาบันฯ ในครั้งนี้ด้วย

“คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย” หรือ “LangArchive-TH” เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลที่ประกอบด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต ที่รวบรวมไว้สำหรับการสืบค้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาไว้มากถึง 18 กลุ่มด้วยกันในรูปแบบเรื่องเล่า นิทาน เพลง การละเล่น รวมทั้งการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี พิธีกรรม สมุนไพรพื้นบ้านน่ารู้ อีกทั้งคำศัพท์ และระบบเขียนภาษาท้องถิ่นอักษรไทยของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยนำเสนอผ่านรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และไฟล์เสียง เพื่อการต่อยอดศึกษาวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อไป

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมคลังข้อมูลดิจิทัลฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://langarchive-th.org/