การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยภาษาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ฉันท์พลากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม  2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สำหรับวันแรกของการตรวจประเมิน ทางส่วนงานได้นำเสนอ “การดำเนินการขององค์กร เพื่อเข้าสู่ Next Normal หลังสถานการณ์ COVID-19” และวันที่ 2 ได้รับฟังผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ฉันท์พลากร ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence 2022

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, along with executives and faculty members, welcomed Assoc Prof Dr Pongsathorn Chanplakorn, Chairman of the audit committee and committee members on their visit from 23-24 August, 2022 via Zoom Meeting, to perform the Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) for 2022