การเสวนาเนื่องในวาระวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

การเสวนาเนื่องในวาระวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการฟื้นฟูภาษาแม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต จัดการเสวนาเนื่องในวาระวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก ภายใต้ชุด การเสวนาวันภาษาแม่ และทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการฟื้นฟูภาษาแม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง FB: RILCA, Mahidol University

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันฯ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา ซาฮีร์  นักวิชาการด้านวัฒนธรรม อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– นักวิจัย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

สามารถรับชมการบรรยายได้ผ่านทาง
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1174449959799157
หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

Seminar on the occasion of International Day of the World’s Indigenous Peoples

On 4 August 2022, RILCA, Mahidol University, in collaboration with the Center for Documentation and Revitalization of Endangered Language, presented a seminar online via Facebook (RILCA, Mahidol University) on the occasion of International Day of the World’s Indigenous Peoples: Driving research on the restoration of mother tongue languages and local cultures to reduce inequality in the society.

The seminar is available now:
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/1541123152970214
For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011