สถาบันวิจัยภาษาฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต

สถาบันวิจัยภาษาฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานสถาบัน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานสถาบันฯ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารของสถาบันวิจัยภาษาฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานทุกระดับ และเพื่อให้หน่วยงาน องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบว่า ผู้บริหารสถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) proclaimed its goal to increase administration’s morality and transparency.

On the occasion of the International Anti-Corruption Day, December 9, 2022, in front of the Siam Boromrajakumari Language and Culture Building, Associate Professor Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, along with her administrative team and staffs, declared their sincere intentions to strengthen morality and transparency in the administration of the institute.