นักศึกษาต่างชาติทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยภาษาฯ นำนักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย นายวีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และคณะ ประกอบด้วย นางสาวปิยวรรณ เกาะแก้ว และนางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์ทิศากร นำนักศึกษาต่างชาติ “โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” ไปทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ วัดไชยวัฒนาราม และวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี  และวัฒนธรรมไทยจากจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และได้สัมผัสความงามของการแต่งกาย โดยผ่านการแต่งชุดไทยที่สวยงามด้วย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดำเนินมาเป็นปีที่ 8 เริ่มตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันปี 2565  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ตรงขณะที่ศึกษา อันจะนำไปสู่การเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเข้าใจระหว่างกัน

ภาพ : ปิยวรรณ เกาะแก้ว

RILCA’s foreign students on a field trip to Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Mr Werapong Mesathan, a researcher at the Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA), took foreign students in the Project of Teaching Thai Culture on a field trip to Wat Chaiowatthanaram and Wat Yai Chaimongkol in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province on December 16, 2022.