พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ

โครงการจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในพิพิธภัณฑ์ศึกษาเสวนา หัวข้อ “แนวโน้มบัณฑิตศึกษาในอนาคต และอนาคตของหลักสูตรพิพิธภัณฑ์ศึกษา”

ภายในงานมีสนทนาเชิงปฏิบัติการ “พิพิธภัณฑ์ศึกษาวิสาสะ” โดย นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร, นายนำพงศ์ ฉิมสุข พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และนางสาวธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการสนทนากลุ่มเชิงปฏิบัติการ : คุณลักษณะของมหาบัณฑิตพิพิธภัณฑศึกษาที่พึงปรารถนา (M-U-S-E-U-M)

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา ตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้หลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

The discussion forum on “Museum Studies”

On May 10, 2023, Asst. Prof. Dr. Patoo Cusripituck, the Head of the iCulture Research Group at RILCA, warmly welcomed esteemed guests to the discussion forum on “Museum Studies” held at RILCA’s Thai House. The distinguished guests included Professor Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Professor Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya delivered a thought-provoking presentation on the future trends in Graduate Studies and the prospective trajectory of the MA Program in Museum Studies. The event aimed to facilitate a fruitful discussion on the current issues and future directions in Museum Studies.