พิธีปิดค่าย RILCA CAMP 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้เด็ก ๆ ผู้เข้าร่วม พร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp 2023) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการแสดงผลสัมฤทธิ์ค่ายฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  หัวหน้าโครงการ MU Cultural Quarter’s Cultural Learning Lab กล่าวที่มา และความสำคัญของการจัดงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานจาก มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save and Children) และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ MU Cultural Quarter หรือ จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล

ภายในงานมีการมาปาฐกถา เรื่อง นโยบายการสร้างเยาวชนสู่พลเมืองโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย  อินทสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save and Children) และการเสวนาสาธารณะ เรื่อง บทบาทและความร่วมมือของสถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ดร.จิติกานต์ จินารักษ์, นายกรเสฏฐ์  สุทธิพร, นายกัณฑ์กรพัชญ์  สุทธิพร,  นางเบญจวรรณ เตชะเสน, นางสาวชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ และเด็กชายอชิระ เตชะเสน ต่อด้วยการแสดงประกอบการเสวนา “ชุดกาบเซิ้ง” จากศิษย์เก่าค่ายฯ และการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ๆ ในค่าย RILCA Camp 2023 โดยแบ่งออกเป็น 5 บูธด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทย, ศิลปะการตีขิม, ศิลปะการวาดภาพ การปั้น, ศิลปะการทำขนมไทย และวิวิธชาติพันธุ์

The Closing Ceremony of RILCA Camp 2023.”

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) organized the “RILCA Camp 2023,” a creative art and culture event for youth, which concluded with a closing ceremony on April 28, 2023. Associate Professor Dr. Morakot Meyer, the Director of RILCA, presided over the certificate presentation to the camp participants and delivered a speech. Assistant Professor Dr. Sumittra Suraratdecha, the Acting Deputy Director for International Relations, provided welcome remarks and presented the camp’s achievements. Additionally, Assistant Professor Dr. Narong Ardsmiti, the Head of the Project of MU Cultural Quarter’s Cultural Learning Lab, spoke about the origin and significance of the event. The ceremony was held at Rabieb Kunakasem Thai House, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Salaya, and was supported by Save the Children Thailand Foundation and the Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture, under the project of MU Cultural Quarter.