การอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI”

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล” (Digital Transformation) ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยงานสื่อสารองค์กร และงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันได้พัฒนาทักษะและความรู้เชิงดิจิทัลด้วยการเรียนรู้เทคนิคการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรของตนเองได้อย่างหลากหลายทั้งในด้านการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ต่อไป

Training on Creating Images with AI Technology

Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication at RILCA, delivered a welcoming address and inaugurated the training on “Creating Images with AI Technology.” The event, honored by the presence of Mr Chalermpon Puvawatchari, Audio-Visual Technical Officer from the Division of Information Technology at Mahidol University, served as the guest speaker to impart knowledge to the staff and students of the institute on March 7, 2024, through the online Zoom Meeting platform.