สถาบันฯ พานักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) พร้อมนำนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น เดินทางศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566

Educational Cultural Excursion to Phetchaburi for University of Hong Kong Students 

Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Services, and Corporate Communication, alongside personnel from the Academic Services and Creative Arts and Cultures Unit, graciously extended a warm welcome to Dr Phornrat Tiranant, Director of Thai Programs at the Faculty of Arts, The University of Hong Kong. Together, they orchestrated an enlightening cultural expedition for the students at The University of Hong Kong. The excursion, which took place on August 21-22, 2023, in the Phetchaburi Province, aimed to provide students with an immersive experience to learn about Thai culture and way of life.