ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ “โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะแนวทางการเรียนการสอน และพักอาศัยในประเทศไทยเบื้องต้นให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์จริงในระหว่างการศึกษาอยู่ในประเทศไทย และเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยในปี 2566 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งมีผู้เข้าเรียนจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University, Xi’an International Studies University, School of Foreign Languages, Yunnan University และ Sichuan International Studies University เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

Orientation Day for Students in the Thai Language and Culture Course 

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) orchestrated a comprehensive orientation event, tailored specifically for students enrolled in the Thai language and culture course. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, the esteemed Director of RILCA, alongside executives and staff members, extended a warm and cordial welcome to a group of students hailing from prominent universities within the People’s Republic of China. This significant event took place on August 24, 2023, within the distinguished confines of RILCA’s Auditorium.