ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกง ภายใต้ โครงการอบรม “ภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวแสดงความยินดี และดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) พร้อมตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึก ความประทับใจ และขอบคุณสถาบันฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพฤฒปัญญา ชั้น 1

โครงการ “อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น” เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และมหาวิทยาลัยฮ่องกง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยในปี 2566 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง จำนวนทั้งสิ้น 13 คน เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน มีการศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนด้วยการเสริมทักษะให้โอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถือเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาที่ได้เรียนรู้จริงขณะเรียนอยู่ในประเทศไทย

Farewell Ceremony for HKU Students of the “Short-Term Thai Language and Culture Training”

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, the Director of RILCA, presided over a significant event that marked the culmination of the “Short-Term Thai Language and Culture Training Program.” During this occasion, certificates were conferred upon the participating students from The University of Hong Kong. Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service, and Corporate Communication, conveyed heartfelt congratulations to the accomplished participants. Dr Phornrat Tiranant, Director of the Thai Language Program at the Faculty of Arts, The University of Hong Kong, along with student representatives, eloquently shared their sentiments, reflections, and appreciation to the Institute. This memorable event took place on August 24, 2023, at the Pruetpanya Room, located on the first floor.