พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา ระหว่าง RILCA และ Central Luzon State University

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาร่วมกับ Dr. Jay C. Santos, Dean of the College of Arts of Social Sciences ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Prof. Dr. Evaristo A.Abella, President of Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ร่วมลงนามและเจรจาความร่วมมือแทน โดยมี ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์สถาบันฯ และคณะผู้แทนจาก Central Luzon State University เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นการผสานความร่วมมือในการผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ Central Luzon State University อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์ภายใต้เจตนารมณ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

Signing of Memorandum of Understanding for academic and cultural cooperation between RILCA, Mahidol University and Central Luzon State University (CLSU)

The Research Institute for Languages ​​and Cultures of Asia (RILCA), led by Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of the Institute, has signed a memorandum of understanding for academic and cultural cooperation with Dr. Jay C. Santos, Dean of the College of Arts and Social Sciences, Philippines, was appointed by Prof. Dr. Evaristo A. Abella, President of CLSU, to sign and negotiate cooperation on his behalf. Dr. Nanthaman Kootlaad, Deputy Director for International Relations, along with the institute’s members and representatives from Central Luzon State University, attended the signing ceremony as witnesses on March 26, 2024, at the Nattapompravit Room, RILCA, Mahidol University.