ค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “RILCA ลีลาไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ เป็นประธานเปิดค่ายฯ และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเด็ก ๆ จำนวนทั้งหมด 40 ครอบครัว ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องพฤฒปัญญา ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เรียนรู้วิธีการสวมใส่ผ้าโจงกะเบน (ผ้าแดง) และรำวงมาตรฐาน โดยมีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สาธิตการนุ่งผ้าโจงกะเบนแบบง่ายด้วยตนเอง และท่ารำวง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนนาฏิศิลปไทย เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยก่อนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายต่อไป

ค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25  มีนาคม – 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ศิลปะสร้างสรรค์ด้านการทำอาหารไทย การเรียนรู้ศิลปะด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการวาดภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ในค่าย และเป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากวิถีของครอบครัว ที่จะช่วยทำให้พัฒนาการของเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีความพร้อมในการเรียนรู้สังคมและมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม และกลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ โดยรูปแบบของกิจกรรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัย 7-12 ปี ผสานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานเพื่อเตรียมพร้อมความเป็นพลเมืองโลกต่อไป

RILCA organizes a Creative Cultural Camp 2024: RILCA Thai Style

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) held a youth-oriented event titled “RILCA Camp 2024,” focusing on creative art and culture under the theme RILCA Thai Style” The opening ceremony of the camp was presided over by Associate Professor Dr. Watcharapol Wiboolyasarin, who extended a warm welcome to parents and children on March 25, 2024, in the Prutpanya room at RILCA, Mahidol University, Salaya. The event aimed to provide an enriching experience for the youth, showcasing the vibrant culture and traditions of Thailand.