กิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ : แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” ร่วมกับ คณะกรรมการธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในการจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2567 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงสร้าง และระบบกลไกขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) ไทยสู่สากล ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) “รายสาขา” และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนภูมิพลังวัฒนธรรม (Soft Power) ในบริบท “อัตลักษณ์ที่หลากหลาย” และคำนึงถึง “ความสมดุลหลากมิติ”

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในเวทีเสวนา 2 เวทีด้วยกัน ได้แก่ 1. หัวข้อ “การส่งเสริมระบบนิเวศเพื่อก้าวต่อไปของภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย H.E. Mr. Park Yong-min รัฐมนตรีและรองหัวหน้าสำนักงาน Mr. Wu Zhiwu และท่านที่ปรึกษาจากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน Ms. Chang Yumeng และ รองหัวหน้าสำนักงานสถานทูตอินเดีย Ms. Paulomi Tripathi ให้เกียรติร่วมเสวนา และ 2. หัวข้อ “ภาษากับภูมิพลังวัฒนธรรม: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในมุมมองสากล” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ Mr. Sylavain Bano ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส ประเทศไทย Mr. Danny Whitehead ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย Mr. Manasse Pinsuwan ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจากสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และนางเบญจวรรณ เตชะเสน หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำ “สารคดีเสริมสร้างพหุลักษณ์ทางสังคม” SOMEONE หนึ่งในหลาย” ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพันธกิจ บทบาทสำคัญของหน่วยงานเครือข่ายเพื่อนำเสนอภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับผิดชอบจัดแสดงในสาขา “ภาษา คติชน และชาติพันธุ์” เพื่อให้ความรู้แก่สังคมทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่สารคดี และเวทีสาธารณะวิชาการ เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการทำงานด้านวิชาการร่วมกับเครือข่ายในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะต่อไป

Exhibition Week and Academic Symposium: International Cultural Relations

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), under the acting directorship of Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha—simultaneously serving as the Acting Deputy Director for International Relations—collaborates with the Senate Standing Committee on Religions, Morals, Ethics, Arts, and Culture to organize the event “Exhibition Week and Academic Symposium: Strategies for Operation under the Concept of International Cultural Relations” from January 11th to 13th, 2024, at the Bangkok Art & Culture Centre.