พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ การไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 10 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร, นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบูรณาการ, นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง และอาจารย์ประจำหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานหลักสูตรฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย เลขานุการหลักสูตรฯ และดร.นันทมนต์ กู้ตลาด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นการร่วมกันดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตกลงให้ความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

  1. สนับสนุนด้านวิชาการและวิจัย ในการดำเนินงานจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
  2. สนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) โดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะสหวิทยาการ
  3. สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวงให้มีความรู้และทักษะในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ได้อย่างยั่งยืน
  4. สนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation for the Establishment and Management of the Thai Electricity Museum Support Project

On January 10, 2024, Prof Banchong Mahaisavariya, M D , President of Mahidol University, signed a Memorandum of Understanding (MOU) on “Cooperation for the Establishment and Management of the Thai Electricity Museum Support Project” with Mr Wilas Chaloeysat, Governor of the Metropolitan Electricity Authority. The ceremony took place at the Watthanavipas Building, Metropolitan Electricity Authority Head Office. Witnessing the event were: Prof Dr Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, Dean of the Faculty of Graduate Studies; Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA; Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service, and Corporate Communication; Ms Jiranun Nutayasakul, Assistant Director for Integrative Mission; Asst Prof Dr Patoo Cusripituck, Program Chairperson in Museum Studies (M.A.); and Mr Sombat Junkrajang, Deputy Governor of the Metropolitan Electricity Authority.