งานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

วันที่ 8 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ร่วมงานแถลงข่าว ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ทำมาปัน จำกัด (มูลนิธิคนตัว D) ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำงานขับเคลื่อนการสร้างการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคประชาสังคม คือ กลุ่มคนตัว D บริษัท ทำมาปัน จำกัด โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ” ขึ้น เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้บรรจุในหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกับกำหนดนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนให้โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนำไปใช้ ของแต่ละภาคส่วนมาผสานกัน ซึ่งมีความสำคัญมากที่ทำให้ “หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ” ตอบโจทย์ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติในระดับประเทศ

Launching Press Conference of the Center for Media Literacy for the Elderly: Stop-Think-Ask-Do

On January 8, 2024, Assoc Prof Dr Sompop Prathanturarug, Vice President for Planning, Quality Development, and Academic Services at Mahidol University, participated in the launching press conference for the Center for Media Literacy for the Elderly: Stop-Think-Ask-Do. The event also featured Assoc Prof Dr Nuntiya Doungphummes, Chair of the Center for Media Literacy for the Elderly at RILCA. Adding to the significance of the launch, Mr Varawut Silpa-archa, Minister of Social Development and Human Security, graced the occasion with his presence and inaugurated the event at the Pugarn Building, Department of Social Development and Welfare.