สถาบันฯ นำคณะชาวต่างชาติเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา หัวหน้าโครงการ Multiculturalism, Medical Pluralism and Communication for Healthcare Professionals พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ พาคณะผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขชาวต่างชาติจากสถาบันโภชนาการ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการฯ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (เรียนรู้ความเชื่อและอาหารท้องถิ่น และเยี่ยมชมโรงพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยทรงดำ), โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

โครงการ Multiculturalism, Medical Pluralism and Communication for Healthcare Professionals เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ที่มีผลต่อการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกลุ่มชาติพันธุ์และประชาคมอาเซียน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

Capacity Building Workshop on Multiculturalism, Medical Pluralism and Communication for Healthcare Professionals

Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha, head of the “Multiculturalism, Medical Pluralism, and Communication for Healthcare Professionals” training program led a group of change agents from the Institute of Nutrition, Faculty of Medical Technology, and Faculty of Nursing of Mahidol University, who were selected to participate in the Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions supported by The Rockefeller Foundation. The change agents had the opportunity to learn and exchange cultural experiences at Thai Song Dam Cultural Center (Tung Dum Hospital and Thai Tung Dum Local Museum), Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Wat Yai Suwannaram Worawiharn, and Ban Laem Kluai (The Largest Salt Pans) from October 19-20, 2023, in Phetchaburi, Thailand.

The “Multiculturalism, Medical Pluralism, and Communication for Healthcare Professionals,” is a collaboration between RILCA, Mahidol University, International Relations Division of Mahidol University, Thailand International Cooperation Agency (TICA), and The Rockefeller Foundation. The training aims to equip participants with knowledge and understanding of beliefs, values, and worldviews that impact medical and public health services in ASEAN communities. This will lead to the development of cross-cultural communication and the delivery of healthcare and public health services in multicultural societies.