พบประชาคม : มุ่งสู่ 5 ทศวรรษ RILCA

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงาน “พบประชาคม : มุ่งสู่ 5 ทศวรรษ RILCA” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับบุคลากร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 ในโอกาสนี้ ทีมรองผู้บริหาร ตัวแทนหลักสูตรและศูนย์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางที่จะดำเนินการขับเคลื่อนสถาบันฯ ไปในอนาคต อีกทั่งยังได้เปิดโอกาสรับฟัง ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในส่วนงาน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป

งาน “พบประชาคม (Meet the Dean) : มุ่งสู่ 5 ทศวรรษ RILCA” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของสถาบัน ได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทีมบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพาสถาบันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Town Hall Meeting: Towards RILCA’s 50th Anniversary

On October 26, 2023, the Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA) convened a Town Hall Meeting titled “Towards RILCA’s 50th Anniversary.” The event commenced with a warm welcome address by Assoc Prof Dr Morakot Meyer, the institute’s director, who extended her heartfelt gratitude to the assembled staff members. This gathering served as a platform for deputy directors, program representatives, and center representatives to present comprehensive overviews of the institute’s remarkable achievements over the preceding year, while also outlining its ambitious future objectives.