พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (AUN – AYCF) แห่งประเทศไทย โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, รองศาตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศรินรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร, นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์, ดร.จิติกานต์ จินารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันฯ, นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล, นายกร รัตนโกสุม หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างานยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน, นางสาวอิงอร จีราระรื่น หัวหน้างานประกันคุณภาพ รักษาการผู้จัดการสำนักงาน, นางอัชชาวดี วิรุฬห์เพชร รักษาการหัวหน้างานแผนงานโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร มหาวิทยาลัยอาเซียน และคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมวีไอพี (VIP) ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยทั้ง 5 องค์กรได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อดำเนินงานเครือข่าย ASEAN University Network และ ASEAN Youth Cultural Forum THAILAND: AUN – AYCF แห่งประเทศไทย เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังร่วมเสริมสร้างความรู้ทั้งในเชิงปฏิบัติและทฤษฎีเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดง นาฎศิลป์ และการร้องเพลงผสมผสานการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เจตนารมณ์ที่ตกลงร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

  1. การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดกิจกรรมไปสู่งานทางวิชาการและงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าของ 5 องค์กร
  5. การประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น AUN-AYCF โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน, การประชุมสัมมนาทางวิชาการ, การนำเสนอผลงานวิจัย, การตีพิมพ์บทความลงในวารสารทางวิชาการ, การเผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ เป็นต้น

Signing Ceremony for Cultural Collaboration (AUN-AYCF) in Thailand

On January 17, 2024, Prof Banchong Mahaisavariya, M D , President of Mahidol University, joined hands with other esteemed university leaders to formalize a cultural collaboration initiative known as the AUN-AYCF. These prominent figures convened to sign a pact, solidifying their commitment to the AUN-AYCF. Notably, representatives from Mahidol University and the ASEAN University Network served as witnesses to this significant moment, which unfolded within the VIP meeting room at the President’s Office Building at Mahidol University.