การบรรยายสาธารณะ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา’ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ”

การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา‘ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย ศูนย์ภารตะศึกษา จัดการบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา’ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการแต่งกายของชาวภารตะที่มีความหลากหลายทั้งประเภท ลวดลายผ้า (ส่าหรี และกุรตา) และสไตล์การแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปตามตามพื้นที่ และโอกาสต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Third Lecture on Phan ‘Sari’ Khli ‘Kura Ta’

On October 26, 2023, the Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, in collaboration with the Centre for Bharat Studies, hosted the third online public lecture series, titled “Phan ‘Sari’ Khli ‘Kura Ta’: Attire in Bharat Culture,” the lecture delved into the Bharat’s sartorial traditions. Asst Prof Dr Sitthichai Smanchat from the Faculty of Applied Arts and Architecture at Ubon Ratchathani University took the stage to share his profound insights into the diverse and vibrant clothing culture of the Bharat community.