สถาบันฯ เข้าหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ (Tokyo University of Foreign Studies) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Dr. Kayoko Hayashi อธิการบดี Prof. Dr. Toshihide Nakayama รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย Prof. Dr. Nobuo Haruna รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ อาจารย์ประจำสถาบันโลกคดีศึกษา (Institute of Global Studies) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับนักศึกษาระหว่างสองประเทศ

Collaborative Deliberations between RILCA and Tokyo University of Foreign Studies

On the 2nd of August 2023, a significant dialogue transpired involving esteemed participants from RILCA, including Assoc Prof Dr Morakot Meyer, the Director, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, the Deputy Director for Education, Academic Service, and Corporate Communication, and Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha, the Acting Deputy Director for International Relations. The focus of these deliberations was to explore potential avenues for collaboration with the distinguished Tokyo University of Foreign Studies.