พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย และนำองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประชุมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด และถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสร้างโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ