สถาบันวิจัยภาษาฯ (RILCA) เข้าร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารทั่วไป สถาบันฯ เข้าร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กัลปพฤกษ์ พร้อมกับคณะและส่วนงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable University) หรือมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตศาลายา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดตามมาตรการแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะร่วมกิจกรรมฯ