การอบรม “ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคคลทั่วไป โดยมี Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา จากสถาบันฯ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

การอบรม “ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว” นี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนทักษะความรู้และเสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาเมียนมาหรือภาษาที่สาม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย โดยเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง บทสนทนาพื้นฐาน การทักทาย การนับเลข การจำลองสถานการณ์ต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 รอบด้วยกัน คือ รุ่นที่ 3 : วันที่ 21-23 กรกฎาคม และ รุ่นที่ 4 : วันที่ 13-15 กันยายน 2564 ซึ่งมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจจำนวนมาก และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเต็มเรียบร้อย