การพัฒนาความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบมีส่วนร่วม

สถาบันวิจัยภาษาฯ ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความสามัคคีกับภาคีเครือข่ายนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SDGs 16 และ 17) ผ่านการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ Ethnic Community Development through Participatory Engagement, in line with the SDGs ในงานเสวนา IROFONIC 2022 ภายใต้หัวข้อ “International Relations on Indonesian Foreign Policy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยาย หัวข้อ  Ethnic Community Development through Participatory Engagement, in line with the SDGs ในงานเสวนา  IROFONIC 2022 ภายใต้หัวข้อ “International Relations on Indonesian Foreign Policy: Community Engagement in Southeast Asian Development” ซึ่งจัดโดย Faculty of Social and Political Sciences, University of Pembangunan Nasional ‘VETERAN’ Jawa Timur ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายนานาชาติ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความสามัคคีระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Seminar on “Ethnic Community Development through Participatory Engagement, in line with the SDGs” hosted by IROFONIC.

On 5 July 2022, Asst Prof Dr Patoo Cusripituck, lecturer in RILCA’s Cultural Studies Programme, was honoured as an expert speaker on the topic of Ethnic Community Development through Participatory Engagement, in line with the SDGs, in IROFONIC 2022 webinar on “International Relations on Indonesian Foreign Policy: Community Engagement in Southeast Asian Development” via Zoom Meeting organised by Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.