ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์

สถาบันวิจัยภาษาฯ ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม และผลักดันการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเศรษฐกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ดร.ยุทธพร นาคสุข ประธานหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการวิจัย การศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับแก่สังคมไทย เพื่อร่วมกันใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ทางงานวิจัยในการรวบรวม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ที่จะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

The MOU signing between RILCA, Mahidol University and University of Phayao.

On 12 July 2022, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, and Asst Prof Dr Santhiwat Phithakphon, Director of the Institute for Innovation and Technology at the University of Phayao, signed a Memorandum of Understanding (MOU) through online system. The MOU signing ceremony was witnessed by Asst Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Deputy Director for Research, Innovation, and Finance, Dr Yuttaporn Naksuk, Chair of the MA programme in Linguistics, Dr Wuttichai Chairincome, Vice President for Student Affairs, and Mrs Jaruwan Poshyananda, Assistant to the President.