สิกขีเสวนา ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอินเดียศึกษา กิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์” โดยมี คุณชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคุณปินเดอร์ ปาล ซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา กรุงเทพมหานคร มาร่วมงานและกล่าวขอบคุณสถาบันฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานได้จัดพิธีอัรดาส (พิธีอธิษฐานขอต่อ “วาฮฺ คุรู”) จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรัชญาศาสนาซิกข์ ศาสนวินัย ประวัติศาสตร์ทางศาสนา โดยวิทยากรจาก Bhai Amandeep Singh เครือข่าย Basics of Sikhi และการปุจฉา-วิสัจนา โดยเครือข่าย 5 ศาสนา มาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมอภิปรายและสรุปผล โดย คุณอภิรัฐ คำวัง หัวหน้ากิจกรรม “สิกขีเสวนา” ศูนย์ภารตะศึกษา และพิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันฯ

การเสวนาชุด “สิกขีเสวนา” เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยและการค้นคว้าเฉพาะด้าน “ประชาคมสิกข์” (Sikh Communities) ที่ครอบคลุมมิติสังคมวัฒนธรรม มิติประวัติศาสตร์ และมิติปรัชญาศาสนา โดย ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบันคือ ครั้งที่ 4 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ชุมชนไทยซิกข์ และสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บนฐานงานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านปรัชญาศาสนาสิกข์สู่สาธารณะในสังคมไทย และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับชาวไทยสิกข์ได้เข้าร่วมแสดงทัศนะในหลายมิติ อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสังคมพหุลักษณ์ของสังคมไทย เฉพาะชุมชนชาวไทยสิกข์

The 4th “Sikhi Talk” (Special) on “The Glory of Sikhi”  

On the 7th of March 2023, Asst Prof Dr Auemphorn Mutchimwong, Vice President for Finance, Mahidol University, welcomed guests to the 4th “Sikhi Talk” (Special) under the topic “The Glory of Sikhi.” Mr Chaiyaphon Sukiam, Director-General of the Department of Religious Affairs and representative of the Ministry of Culture, delivered the opening remarks. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, provided an introduction to the event and its background. The occasion was graced by the presence of esteemed guests, including H.E. Mr Nagesh Singh, Ambassador of India to the Kingdom of Thailand, and Mr Pinder Pal Singh Madan, President of Sri Guru Singh Sabha, Bangkok, who expressed their appreciation to RILCA for organizing the event. The 4th “Sikhi Talk” (Special) was held on the 2nd floor Auditorium of RILCA, Mahidol University, Salaya. The event provided an opportunity to delve into the significance of Sikhi and its impact on society, offering valuable insights for scholars and enthusiasts alike.