การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ  Anthropology of Tourism Gender and Postcolonialism

ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “Anthropology of Tourism Gender and Postcolonialism” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการ “ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเที่ยวฯ กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1

ภายในงานมีการนำเสนอผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • เรื่อง “Tourism, Gender and the Reconfiguring of what is (im)possible” โดย Dr. Hazel Tucker, Department of Tourism จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
  • เรื่อง “Tourism, Gender and Souvenirs: Perspectives from the Asia-Pacific” โดย Prof. Dr. Alexander Trupp จาก School of Hospitality and Service Management, Sunway University ประเทศมาเลเซีย
  • เรื่อง “Behind the Smile: Women in Frontline informal Tourism and Hospitality Woek in Thailand” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ  Anthropology of Tourism Gender and Postcolonialism เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและ ผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) (พ.ศ. 2564-2567) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่สาธารณะ เสริมสร้างและขยายเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ในความสัมพันธ์ของมิติด้านเพศและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะไปสู่การกำหนดนโยบายของประเทศที่สอดรับกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

International Workshop on “Anthropology of Tourism, Gender, and Postcolonialism”

On April 26, 2024, Dr.Nuntamon Kutalad, Deputy Director for International Relations, delivered the opening remarks at the International Workshop titled “Anthropology of Tourism, Gender, and Postcolonialism.” Assoc. Prof. Dr. Sirijit Sunanta, who heads the project on the impact on and adjustments of women workers and entrepreneurs in tourism businesses under the COVID-19 pandemic, greeted attendees in the Nat Pamornprawat Room. The workshop aimed to develop international collaborations with prominent scholars in the fields of women and tourism and to disseminate findings from the project.