การสัมมนาระดับชาติ “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์

Read more

งานปฐมฤกษ์เปิดพื้นที่ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานปฐมฤกษ์เปิดพื้นที่ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล” หัวข้อ “วันภาษาแม่สากล พหุภาษา และพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปฐมฤกษ์ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล” ภายใต้หัวข้อ “วันภาษาแม่สากล พหุภาษา และพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์

Read more

The 2nd LINC Virtual International Conference (LINC 2023)

การประชุมนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 2nd LINC Virtual International Conference (LINC 2023) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 2nd LINC

Read more

หารือความร่วมมือกับคณะภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าหารือความร่วมมือกับ คณะภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรักษ์เดชา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าหารือความร่วมมือกับ Dr.Mala Rajo

Read more

หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าหารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Read more

ครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 3 กุมภาพันธ์

Read more

การบรรยาย “The Secret of the Happiest Country in the World”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “The Secret of the Happiest Country in the World” จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

The 2nd LINC International Webinar

The 2nd LINC International Webinar: Meeting RILCA’s Adjunct Professor หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงาน The 2nd LINC International Webinar: “Meeting

Read more

Thailand TESOL Post-Conference Webinar

Thailand TESOL Post-Conference Webinar หัวข้อ Active learning: Promoting Confidence, Curiosity and Language Skills หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ Regional English

Read more

เวทีสาธารณะครั้งที่ 2 สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ 2 สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย” หัวข้อ กรุงเทพฯ เมืองพหุลักษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

Read more