การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ฉันท์พลากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับวันแรก ทางส่วนงานได้นำเสนอ “ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร” และวันที่ 2 จะได้รับฟังผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ฉันท์พลากร ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence 2023

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, along with executives and faculty members, welcomed Assoc Prof Dr Pongsathorn Chanplakorn, Chairman of the audit committee and committee members on their visit from 17-18 July, 2022 at Room 515, 5th Floor, to perform the Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) for 2023.