พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Smart Leadership in the Digital Transformation Era 2023 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ที่ปรึกษาสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 61 ท่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ยังได้บรรยายหัวข้อ “Smart Leadership EQ” แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย บรรยายหัวข้อ “Just Leadership is not enough” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ที่ปรึกษาสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและมารยาทสำหรับผู้บริหาร”

การอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารทางด้านการแพทย์  พยาบาล และสาธารณสุขทั่วประเทศที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ให้มีความเป็นผู้นำ รอบรู้และมีทักษะด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่จำเป็นสำหรับยุค Digital Transformation อาทิ ทักษะการสื่อสาร การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการบริหารความเปลี่ยนแปลง เป็นการตอบสนองนโยบายระดับชาติทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการยกระดับคุณค่ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เป็นบุคคลสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

The Inaugural Event of Smart Leadership Vol. 2

On the 16th of July, 2022, the RILCA, Mahidol University, in collaboration with the 10th Public Health Region under the aegis of the Ministry of Public Health, proudly presented the inauguration ceremony of Smart Leadership Vol. 2. The event revolved around the theme “Smart Leadership in the Digital Transformation Era 2023.” As the proceedings commenced, Assistant Professor Dr. Apa Puckpinyo, esteemed Advisor of RILCA, extended a warm welcome to all esteemed participants. Dr. Taweesin Witsanuyothin, Deputy Permanent Secretary for Public Health, and Dr. Kantinan Mahasuweerachai, Director of Mukdahan Hospital, both offered comprehensive insights during the proceedings, which took place at The Mida Grande Hotel Dhavaravati in Nakhon Pathom.