วันมหิดล ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณบดีของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือวัน “มหิดล” เพื่อถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

On “Mahidol Day”, RILCA participated in a wreath-laying ceremony to pay homage to the royal monument of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, and the administrator team, attended the wreath-laying ceremony to pay homage to the royal monument of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla on “Mahidol Day” on September 24, 2023, at the Royal Monument Plaza, Mahidol Learning Centre, along with executives and deans of other departments of Mahidol University.