งานผู้เกษียณอายุ : “เพลินตา เพลินใจแม้วัยเกษียณ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงานผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “เพลินตาเพลินใจแม้วัยเกษียณ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ นางเพลินตา สุขปลั่ง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งจนครบวาระเกษียณ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมมอบดอกไม้ และกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณ ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น ซาบซึ้ง และเป็นที่ประทับใจของทุกคน

Retirement Ceremony “Phloen Ta PhloenChai Mae Wai Kasian”

On September 22, 2022, RILCA, Mahidol University, hosted the event “Phloen Ta PhloenChai Mae Wai Kasian” for retirement and staff who do not extend their job contracts for the year 2023 at the Main Auditorium on the second floor of RILCA, Mahidol University.