งานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”

อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข หัวหน้าโครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในภูมิภาคล้านนาตะวันออก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สล่าล้านนาตะวันออก เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา” ในงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว.  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.  นาย สัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อํานวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะต่าง ๆ และคณาจารย์เข้าร่วม งานดังกล่าว

ขอขอบคุณภาพจาก อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Academic Seminar and Exhibition on ‘Peng Jai, Old-New Sala Silpa Lanna’

Dr Yuttaporn Naksuk, the head of the survey and analysis project group focusing on local artisans and local artisan teachers in the Eastern Lanna Region at RILCA, was invited to be a guest speaker at the academic seminar and exhibition “Peng Jai, Old-New Sala Silpa Lanna”. The topic of his speech was “Sala Lanna: The Eastern Regions of Chiang Rai, Nan, Phrae, Uttaradit, and Phayao”. The event was inaugurated by Professor (Special) Dr Anek Laothamatas, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, on March 19, 2023 at Sala Tham, Chiang Mai University. Dr Naksuk’s participation in the event marks a significant contribution to the discussion on traditional and contemporary art forms.