พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Helsinki

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ Department of Cultures, มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Dr.Julie Yu Wen Chen อาจารย์ประจำสาขาวิชา Chinese Studies, Department of Cultures จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, ดร.สราวุฒิ ไกรเสม, Assoc. Prof. Dr.Andrew Logie, Dr.AnnikaVatanen และ Dr.Chingduang Yurayong ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานยังได้พูดคุยหารือถึงความเป็นไปได้ และทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนทางวิชาการในด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ โดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระหว่างสองหน่วยงานให้มีโอกาสได้เปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ อีกทั้งเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานหรือกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในรูปแบบสหวิทยาการต่อไป

Signing of Memorandum of Understanding (MOU) between RILCA, Mahidol University, and Department of Cultures, University of Helsinki, Finland

RILCA, Mahidol University, and Department of Cultures at the University of Helsinki, Finland have signed a Memorandum of Understanding (MOU) on 21st March, 2023. The co-signatories of the MOU were Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, Mahidol University, and Dr Julie Yu Wen-Chen, Lecturer in program Chinese Studies, Department of Cultures at the University of Helsinki, Finland. The virtual MOU signing ceremony was witnessed by a group of esteemed academics, including Assoc Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Assoc Prof Dr Watchapol Wiboolyasarin, Asst Prof Dr Sumittra Suraratdecha, Asst Prof Dr Renu Muenjanchoey, Asst Prof Dr Mayuree Thawornpat, Dr Sarawut Kraisame, Assoc Prof Dr Andrew Logie, Dr Annika Vatanen, and Dr Chingduang Yurayong. The MOU signifies a significant step towards fostering academic collaboration between the institutions involved.