ประชุมหารือกับมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น

สถาบันวิจัยภาษาฯ ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น จังหวัดตาก

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายมูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ มูลนิธิและศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนพลัดถิ่น จังหวัดตาก เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ‘RILCA’s Empowerment: Supporting Refugees and Migrants as agents of Positive Change’ สนับสนุนโดย สถานทูตนอร์เวย์ ประจำกรุงย่างกุ้ง

โครงการ ‘RILCA’s Empowerment มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะภาษาไทยและเทคนิคการสอนในบริบทพหุภาษา-พหุวัฒนธรรมให้กับครูอาสาสมัคร ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

Discussion on Collaboration between RILCA and the Foundation and Learning Center for Displaced Children and Youth.

From March 27 to 31, 2023, Associate Professor Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, along with Assistant Professor Dr Sumittra Suraratdecha, Acting Deputy Director for International Relations, and Mr Anurak Karnchan, Head of Academic Services for Creative Arts and Cultural Unit, met to discuss potential collaboration with the Foundation and Learning Center for Displaced Children and Youth. The meeting took place at the Foundation and Learning Center for Displaced Children and Youth in Tak Province to plan the implementation of the project “RILCA’s Empowerment: Supporting Refugees and Migrants as Agents of Positive Change”, which is supported by the Norwegian Embassy in Myanmar.