เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงาน “Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “พลเมืองข้ามพรมแดน : ไทยในเทศ-เทศในไทย และความท้าทายของสังคมพหุวัฒนธรรม”

วันที่ 2 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท สื่อดลใจ จำกัด และบริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด จัดงาน Some One หนึ่งในหลาย” เวทีสาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “พลเมืองข้ามพรมแดน : ไทยในเทศ-เทศในไทย และความท้าทายของสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คุณขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สื่อดลใจ จำกัด คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด และคุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เปิดงานและร่วมกันต่อจิ๊กซอว์ “SOME ONE หนึ่งในหลาย” เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันทางสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดและแนะนำกิจกรรม Some OneASEAN Buddy: Lets be Friends ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ด้วยกิจกรรม Intercultural Education ของเยาวชนไทยและเมียนมา ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการจัดงานและกิจกรรมจาก มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ภายในงานมีการเสวนา 2 เวที ในช่วงแรก ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวนำในหัวข้อ “หลากความหมาย หลายความต่าง ใน Some One หนึ่งในหลาย เพื่อพหุสังคมไทยที่ยั่งยืน” เวทีเสวนาที่ 1 หัวข้อ “พลเมืองข้ามพรมแดน : หลากมิติไทยในเทศ เทศในไทย หลังโควิด 19” โดยมี ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และคุณวาทินี คุณเผือก สำนักงานเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของผู้คนในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่น ทั้งที่เป็นคนไทยซึ่งได้ย้ายออกไปพำนัก ณ ประเทศต่าง ๆ นอกราชอาณาจักรไทย และผู้คนจากประเทศอื่น ๆ ที่ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณอดิศักดิ์ ศรีสม

เวทีเสวนาที่ 2 เป็นหัวข้อ “ฉันเป็นใครในแผ่นดินนี้ เสียงจากเยาวชนและครอบครัวข้ามชาติ : โอกาสของสังคมไทยในทัศนะประชาสังคม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม อาจารย์ Thuzar Aung ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ สมศรี คุAung Myo Thein และผู้แทนเยาวชนเมียนมา ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ รวมไปถึงรับฟังเสียงของครอบครัวและเยาวชนข้ามชาติ และทัศนะจากนักวิชาการไทยถึงโอกาสที่สังคมไทยจะได้รับจากสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากบุคคลในสารคดี Some One หนึ่งในหลาย จากตอน “คนไทยในต่างแดน” โดย คุณโสภาพร ควร์ซ ประธานสมาคมธารา ประเทศเยอรมนี ร่วมเสวนาถึงประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคนไทยย้ายถิ่นคนหนึ่ง ผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินรายการโดย คุณไอลดา พิศสุวรรณ

นอกจากนี้ มีการมอบสิทธิพิเศษในการสอบ MU – Thai Test ให้แก่เยาวชนชาวเมียนมาที่เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนไทยและเมียนมาในการเข้าร่วมกิจกรรม Some One-ASEAN Buddy: Let’s be Friends อีกด้วย

สารคดีชุด “Some One หนึ่งในหลาย” เป็นสารคดีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พหุสังคม พหุวัฒนธรรม โดยนำเสนอเรื่องราวความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างกลุ่มวัฒนธรรม หลากความคิด หลายความเชื่อ ผ่านทางมิติต่าง ๆ ในวงกว้าง โดยออกอากาศทางช่อง MCOT HD 30 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:30-10:00 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Page และ YouTube Channel : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย” และ RILCA, Mahidol University รวมทั้งสามารถติดตามกิจกรรม Some One หนึ่งในหลาย เวทีสาธารณะที่ผ่านมาและครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

The Third Public Seminar for the Documentary Series “Some One” on the Theme of “Citizens Across Borders: Thais Abroad and Foreigners in Thailand – Challenges of Multicultural Society”

On April 02, 2023, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, organized the third public seminar for the documentary series “Some One” in collaboration with Inspire Media Co Ltd and Pleiades Bangkok Co Ltd. The seminar was held at the PMH Conference Center, Mahidol University, Salaya, with the theme “Citizens Across Borders: Thais Abroad and Foreigners in Thailand – Challenges of Multicultural Society.” The event was led by Associate Professor Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, and Dr Three Boonjuea, Director of the Bureau of Complaints and Consumer Protection in the Broadcasting and Television Business of The National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC), as well as Mrs Kwanruen Thavorntaweewong, Managing Director of Inspire Media Co Ltd, Mr Nithi Wativuthiphong, Chairman of Pleiades Bangkok Co Ltd, and Mr Sompong Sakaeo, Director of Labor Protection Network (LPN). The opening ceremony involved completing a jigsaw puzzle that symbolized the unity of a multicultural society.