โครงการ RILCAs Empowerment

สถาบันวิจัยภาษาฯ จัดโครงการ RILCAs Empowerment: Creating Refugees, Migrants as agents of Positive Change ให้แก่ครูและอาสาสมัครชาวเมียนมาในจังหวัดตาก

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน เดชา รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการ RILCAs Empowerment: Creating Refugees, Migrants as agents of Positive Change เมื่อวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2566 คลินิกแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เทคนิคการสอนและการจัดการชั้นเรียน และกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ครูและอาสาสมัครชาวเมียนมาในจังหวัดตาก ผ่านการประสานงานของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ที่ดูแลศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่จำนวน 11 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตประเทศนอร์เวย์ (Norway) ผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และยังได้ติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ผลของความร่วมมือในโครงการนี้ทำให้สถาบันฯ มีเครือข่ายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย (Refugees) และผู้อพยพ (Migrants) ที่สำคัญในพื้นที่ระดับประเทศ รวมถึงเกิดการสร้างประเด็นในการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการต่อไปในอนาคตอีกเป็นจำนวนมาก

RILCA’s Empowerment: Supporting Refugees and Migrants as Agents of Positive Change

From March 20 to 28, 2023, Associate Professor Dr. Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service, and Corporate Communication, along with Assistant Professor Dr Sumittra Suraratdecha, Acting Deputy Director for International Relations and Academic Services for the Creative Arts and Cultural Unit, held the project “RILCA’s Empowerment: Supporting Refugees and Migrants as Agents of Positive Change”. The project took place at the Mae Tao Clinic in Tak Province, aiming to enhance the knowledge potential of Thai language and culture, teaching techniques, classroom management, and related laws for Myanmar teachers and volunteers.