กิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอันดีและการต่อต้านทุจริต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้แทนสภาคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ “การต่อต้านทุจริต” พร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ (No Gift Policy และ Do’s & Don’ts) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี วันที่ 17 เมษายน 2567 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Event on Promoting Good Ethical Standards and Combating Corruption

On April 17, 2024, The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) organized an event titled “Promoting Good Ethical Standards and Combating Corruption.” Assoc. Prof. Dr. Morakot Mayer, the director of the institute, along with students and staff, participated by displaying the “Combating Corruption” symbol and setting up campaign banners at the Siamese Language and Culture Building.