มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทาง การจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางร้องเรียน Online
- ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
- ช่องทางร้องเรียน Onsite
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีข้อร้องเรียน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Online
- ช่องทางร้องเรียนผ่าน social media ของสถาบันฯ [Line | Email]
- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น Onsite
O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
- ต้อนรับตัวแทนจาก University of Sheffield, The United Kingdom
- ต้อนรับตัวแทนจาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์

ด้านการศึกษา
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าขึ้นใหม่ทั้งชุด ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านบริการวิชาการ
- การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
- เปิดตัวสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย "เรียนรู้ เข้าใจ พหุสังคมไทย"

ด้านบริหารจัดการ
- ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน