มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การเกษียณอายุของบุคลากรในแต่ละสายตามปีงบประมาณ (ช่วงระยะเวลา 20 ปี)
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการ RILCA R&D Sandbox ประกอบด้วย
   1) โครงการ MU-Talents สายวิชาการ
   2) โครงการ RILCA Talents สายสนับสนุน
   3) โครงการ Upskill/Reskill ทักษะในศตวรรษที่ 21
   4) โครงการเสริมสร้างความผูกพันวัฒนธรรมองค์กรและเชิดชูเกียรติ คนดี คนเก่ง จนเกษียณอายุ
   5) โครงการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
       - ประกาศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสถาบันฯ พ.ศ. 2565
       - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2555
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน