มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 
การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1/2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์

- ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณวิจัยของสถาบัน
- คู่มือตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)

ด้านการศึกษา
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตร

ด้านบริหารจัดการ
1) อาคารสถานที่
       - แผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแนวทางการปฏิบัติ
2) การเงิน
       - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) พัสดุ
       - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) ทรัพยากรบุคคล
       - คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการและการรับบริการ

ด้านวิจัย / วิเทศสัมพันธ์

- ขั้นตอนการดำเนินงานรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ
- ระเบียบและแนวปฏิบัติ
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-
ขั้นตอนจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้านการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา
- คู่มือ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สาหรับนักศึกษาไทย) (SA)
- ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
- ขั้นตอนในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
- คู่มือสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ
- บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ด้านบริการการวิชาการ

- ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า

ด้านบริหารจัดการ
1) สวัสดิการ
       - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ด้านวิจัย
จำนวนการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานหรือหน่วยงาน ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
- จำนวนนักศึกษารับเข้า
- จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเทียบกับเป้าที่คาดว่าจะรับ

ด้านบริการวิชาการ

- เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านการศึกษา
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านบริการวิชาการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ปี 2565
O17

E-Service

ด้านวิจัย
ระบบ Academic Profile

ด้านการศึกษา
Download แบบฟอร์มด้านการศึกษา

งานสื่อสารองค์กร
- ข้อมูลช่องทางการให้บริการ E–Service [Line | Facebook | Email]
- ประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนูปกรณ์
- IT : แจ้งซ่อม

งานบริหารทั่วไป
- จองห้อง
- ขอเช่าใช้สถานที่

งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยกรบุคคล
- ระบบ Action Plan Online
- E-Payroll System
- ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online (Intranet)
- ระบบขอหนังสือรับรอง

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน