มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) พ.ศ.2565
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ITA (SD) ของผู้อำนวยการฯ และบุคลากร
- สถาบันวิจัยภาษาฯ ประกาศเจตจำนงสุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี (2566)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2566)
แผนปฏิบัติการแการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 (2566)
- เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน"
- ประชาสัมพันธ์และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน