มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
- ผังโครงสร้างสถาบันฯ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร และ e-mail
O3 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถาบันฯ เช่น ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565-2569) ฉบับย่อ
- โครงการ Flagship

O5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลที่อยู่ และแผนที่ของมหาวิทยาลัย
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ด้านวิจัย

ระเบียบปฏิบัติ

ด้านการศึกษา

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ด้านบริหารจัดการ

1) สารบรรณ
       - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รูปแบบเอกสาร หัวจดหมาย และตราสัญลักษณ์
       - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2) การเงิน
       - ประกาศ
       - แนวปฏิบัติ
3) พัสดุ
       - กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ
       - แบบฟอร์มงานบริหารพัสดุ
4) ทรัพยากรบุคคล
       - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5) สวัสดิการ
       - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
       - ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พ.ศ.2565
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- RILCA 360 ข่าวสถาบัน
- ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมเด่น การทำ MOU และอบรม
O8 Q&A
- ข้อมูลประเภท social media ที่เปิดให้บริการถาม - ตอบ [Line | Facebook | Email | Website ]
O9 Social Network
- ประเภท social media ของสถาบันฯ [Line | Facebook | Email]
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน